2010. október 5.

2010. október 5.
"A VÉLEMÉNY SZABAD. A TENNI AKARÁS PARANCS. A SZÜLŐFÖLD SZENT."

2009. november 16., hétfő

Mese
A magyarkanizsai legyecske megesett története - Koncz István költő emlékének
avagy
Pósa Luca meséje

Írta: apa
Egyszer volt, hol nem volt, a Járástól egy visszairamodásnyira, a Csodakúton túl és a Tiszától innen - volt egy csöndös város, amelyben éldegélt egy nagyon különös legyecske. Hólé Gyula volt a becsületes neve, ám minden légytársa csak Könyvmolynak csúfolta. Pedig a Molyok népe még a legyeknél is lesajnáltabb, ezt mindenki tudja.
Azért hívták így, mert módfelett szerette a könyveket.
Véletlenül történt a dolog.
Alig hogy elmúlt petének lenni, és kinőttek a szárnyai, első cikkcakkos röpte egy könyvespolchoz vezetett. Megbűvölten bámulta a vaskos, porszagú köteteket. Hevesen dobogott a szíve. Egyiket meg is nyalta, aztán örömében összedörzsölte mind a négy kezét. Rögtön tudta, hogy a papírra nyomtatott betűk adják majd élete értelmét.
Ettől kezdve, míg a többi teljesen normális légy a tavaszi levegőben zümmögött vígan, addig Gyula inkább beröpült a sarkon álló általános iskola nyitva hagyott ablakán, megtelepedett a palatábla sarkán és együtt tanulta az ábécét a sok kisdiákkal. Az osztály legjobb tanulójától is jobban vágott az esze. Túlszárnyalt minden kisdiákot.
Imádott olvasni. Az ákombákomnyi betűkön szempillantás alatt végigszaladt, aztán sort váltott, mint az eke a barázdában és olvasott tovább. Egyszer, mindenkinél előbb sikerült betanulnia egy verset. Örömében zümmögő kört írt le az osztály feje fölött. A tanító néni le akarta ütni, két tenyérrel csattogott körülötte, de Hólé Gyula könnyedén kitért előle és boldog volt, mert azt hitte, hogy megtapsolták.
Odahaza sem nézték jó szemmel tanulmányait. Anyja gyakran mondogatta neki:
- Elégy legyen abból a tanulásból kisfiam! Legyezd meg magadnak: Légy jó, mindhalálig!
Mire Hólé Gyula visszaszólt:
- Amit most mondok, jól legyezd meg, mama! Nem fogok legyeskedni az idegenlégyió légyiparádéin! – aztán énekelte hangosan kedvenc slágerét, azt hogy: „légy szerény, mint én, a jövőt nem sejtheted…“.
Aztán egyszer, egy légyiesen könnyű őszi napon berepült a Költő bagószagú ügyvédi irodájába. A hűvös csöndben csak a szú pörcögése hallatszott.
A költő verset írt. Gyula áhítattal nézte. Később a Költő füle mellé telepedett és zümmögni kezdte a rímek csöndös dallamát. A költő mosolygott és írta.
Azóta is jó barátok. Talán még most is együtt írnak.
Ezért zúgja még a mai napig minden legyecske Magyarkanizsán, hogy: Konczzzzz, Konczzzz
Aki nem hiszi, olvasson verseket!

2009. november 15., vasárnap
Reagálás a magyar Szóban megjelent Cikázó kakastollak című írásra

http://www.magyarszo.com/fex.page:2008-11-27_Cikazo_kakastollak.bot

2008. november 27.

Tisztelt Fischer Jenő!


Most már tudom milyen az, amikor valaki az indulatának szabad szárnyakat adva, epébe mártott pennájával úgy próbálja cseppet sem hízelgő véleményét a jámbor olvasóra oktrojálni, hogy közben meg sem próbál tárgyilagosságra törekedni.
A magyar csendőrségről írott, avatag forrásokból, ferde, sőt hibás, vagy bűnösen torzított történelmi adatokból összegründolt írását kénytelen vagyok néhány – Ön által nem ismert, vagy a rosszabbik esetben elhallgatott – információval kiegészíteni.
Meglepő a lekezelő hangnem, a bátor odamondogatás a zsurnaliszta részéről, ha egy már nem létező testületről mond sommás egyéni ítéletet, amikor a kollektív bűnösség vizes lepedőjét húzza nem is takargatott rosszindulattal az azóta már (1987-ben Grósz Károly által!) rehabilitált Magyar Királyi Csendőrségre. A kollektív bűnösség elvével egyébként csínján kell bánnunk, a XX. századi példák legalább is erre kéne, hogy intsenek bennünket. Bűnbakok, megbillogozottak voltak itt a magyarok, a kulákok, némelykor a láncos kutyák, a cigányok és a zsidóság is.
Ugye jól emlékszem Fischer úr?
Hát ennek tudatában osztogassuk az igét.
Az első világháború végén begyűrűző őrületet, a vörös terrort, Szamuely, Korvin Ottó, Cserni Jóska fémjelezte bűnbandát, Kun Béla 133 napos országlásának összes szennyét a '2o-as évek elejétől kezdve pont a csendőrség hathatós rendteremtő erejével sikerült eltakarítani. Egy kifosztott, megcsonkolt országban teremtettek olyan közbiztonságot, ami már akkor utolérte a lényegesen fejlettebb nyugat-európai államokét! Adatokkal alátámasztott tény, hogy a felderítési sikermutatójuk többnyire 9o% körül mozgott, majdnem biztos, hogy Fischer úr ellopott biciklijét is megtalálták volna. Működési területük a vidék volt, és tudom bizonyosan, hogy élnek még közöttünk olyan galambősz párák, akik emlékeznek arra, hogy két csendőr héthatár tanyavilágát felügyelte úgy, hogy közben egy beteg csirke se tűnt el senki udvarából... A tisztek 4o% jogi diplomával (!) rendelkezett, a testület szabályzata pedig előírta a beosztási területen élő kisebbségek nyelvének alapfokú ismeretét, amiből nyelvvizsgát tett(!) az állomány érintett része.
Minapi hír: a demokráciánk rendőrei jövőre – 2oo9-ben! - próbálkoznak majd valami hasonlóval...
Hamis és történelmietlen az a vád is - ami vörös nyusziként unos-untalan előrántgattatik a baloldali politikum zsírfoltos cilinderéből – miszerint a zsidóság deportálásában tevékenyen részt vettek. Tagadhatatlan tény, hogy csendőrök kísérték a deportáltakat. De nem a csendőrség, hanem a hatóságok írták össze a listát, természetesen német nyomásra. Ezen az elven a Magyar Állami Vasutakat is lehetne kárhoztatni, és utólag számon kérni minden baktert. Józan logikával is érthetetlen egy olyan szervezetről antiszemitizmust feltételezni, amelynek tagjai három és fél évtizeddel korábban részt vettek az orosz és román pogromok elől menekülő zsidó lakosság mentésében, majd annak védelmében. Csöndben megjegyzem: az ezen akcióban részt vevő csendőrök némelyike, nyugdíjasként megélte, hogy 1945-ben, sztálini ukázra, rájuk lett ütve az antiszemitizmus bélyege...
És a paradoxon: Vitéz Temesváry vezérőrnagy, Vitéz Balázs-Piri, Vitéz Király csendőr-ezredeseket, vagy Kudar Lajos cs. alezredest (hogy csak a főtiszteket említsem) a nyilas uralom alatt végezték ki, amiért pártját fogták a deportálandó zsidóságnak! Milyen emberek, milyen testület lehetett az, amit a kart-karban összefogva danoló két diktatúra, a fasizmus és a kommunizmus is irtani igyekezett, most mondja kedves Fischer úr!? Érzi ennek csiklandó báját?
Persze a Magyar Királyi Csendőrség nem vádolható baloldali elhajlással, hála Istennek! Az őszirózsás söpredék után így kellett ennek lenni. A cikk írója hivatkozott a “népi írók”, pontosabban a kommunista-szimpatizáns írók írásaira, az azokból kiragadott dehonesztáló sorokkal megpatkolva. Nos, ezek az állítások annyira igazak, mindez annyiara hiteles amennyire pl. Csáth egy novellájából megállapítható, hogy szerzője milyen lehetett szakorvosként... A '45 utáni irodalom hasonjellegű megállapításaira pedig kár a szót fecsérelni, hol zsarnokság van..., ugye, ott az író ember tollát is a rezsim fogja... Az sem felel meg a valóságnak, hogy a csendőrségről nem született még átfogó szakmunka. Dr. Szakály Sándor, atyai jó barátom lassan az ötödik kötetét jegyzi e témában, és akkor még Czakót, Kaisert nem is említettem... Olvasgasson, drága Fischer úr!
A Magyar Királyi Csendőrség jelszava a “híven, becsülettel, vitézül”volt.
Olyan hatékonyan működtek a rend védelmében, hogy ha ma még létezne a testület, és engem, az újvidéki Duna-parton sétáló idős, tiszteletre méltó nagy vajdasági írót aljas módon hátulról fenékbe rúgna egy ismeretlen, a följelentésem után pár órával már a fülénél fogva húznák elém a gazembert...

Ide másolom, mert megéri. Vagyis megérdemli.
Ez a Fischer nevű irdancs volt az, aki a Duna parton sétáló Németh István írót alattomos módon hátulról megrúgta. Elmenő félben még vihogott, amikor a megdöbbent öregember utána nézett.

Pósa KárolyPósa Károly

Én, a délvidéki vadászgörény

Sokáig, nagyon sokáig halogattam ezt az írást. Vártam a kezdeti dühöm csillapodását, de ahogy múltak a napok, bonyolódott a helyzet is, kiváltképpen a lelkiállapotom, és ezzel jónéhányan így vagyunk most itt, a déli végeken.


Magyarkanizsai vagyok, ebben a tiszamenti kisvárosban élek, beékelődve a Járásnak nevezett napszítta puszta és a folyó közé. Tiszta időben, amikor a hajnali pára már fölszívódott, a magasabb fák ágairól látni lehet a szegedi szalámigyár hóka tornyát. A környező települések lakossága jóformán színmagyar, nyakas kun származékok, akiknek életük a munka és a föld szeretete. A múlt században legendák keringtek a kanizsai kubikosokról, szívósságukat messzi földön is elismerték és méltatták, mert ezek az emberek a családjuk iránt érzett ősi felelősségtől hajtva a legnehezebb munkákat is zokszó nélkül becsülettel elvégezték. Néha csak dacból vagy virtusból, ám a legtöbbször – bizony ínségből. Mélyen vallásos, bigott katolikus népség a miénk, ahol a megszegendő kenyérre még körösztöt rajzol a fanyelű nagykés.
Anyai nagyapám sintér volt - Isten nyugosztalja! - jó, ha a nevét le tudta írni. Ám a legpallérozottabb tudós elmék okoskodásánál is többet ért egy rövid, csendes megjegyzése, amit a hitlerbajsza alatt nagy ritkán kimondott. Volt miből merítenie, rendesen megtiporta az élet. Nincstelenként nősült, szolgálta a hazát honvédként, futott ’44 őszén, hogy a partizánok elől az életét mentse, és megkönnyebbült, amikor ugyanezek a partizánok több ezer délvidéki magyarral együtt „csak” azért hajtották el, hogy a frontvonalon munkaszolgálatosként robotoljanak egy újsütetű haza érdekében. Bár három és fél évig odavolt, mégis jól járt, jobban, mint azok, akik most a Szigetben vadliliomok alatt jelöletlen tömegsírban pihennek. De ez egy másik történet.
A nagyszülői ház udvarán láttam először görényt, persze döglöttet. Öregapám „girindeknek” hívta a tyúkólak rettegett pétergáborát és nem volt hízelgő véleménnyel az említett potentátról, ahogy a görényeket se szerette. Elűzte őket, ha tudta, ha nem – elpusztította. És a hisztérikus állatvédőket megnyugtatandó: szerette és becsülte a jószágokat; igaz a házőrzői nem kaptak műgumi-csontot a névnapjukra, de a nyakörvet sem ismerték és a hízóra fogott ártánynak nem kellett színes játéklabda a depresszióját kezelendő, mert nem kalitkában, hanem tágas és alommal hintett ólban nőtt fel.
Írom mindezt azért, mert hónapokkal ezelőtt kurta közleményből értesülhetettünk a jó hírről: Az EU lassan őrlő aktamalmai által kibocsátott útlevelet kaphat az a házi kedvenc is, aki együtt utazik, nyaral-telel gazdájával. Kutyák, macskák és a szép új idők hobbiállatai a vadászgörények is szorongás nélkül átléphetik az úniós határokat.
Előttem a babával, hintalóval játszadozó sarjaim (Háromat ellett a szukám; hogy a szabadelvű szociológusok is megértsék....), közben megy a tévé, éppen a nagyon fontos Feri beszél rólam, meg a lányaim jövőjéről, azaz csak beszélne, de már régen kiiktattam a hangot, és csak a gesztusaira figyelek. Vizslatom a tekintetét, ahogy szaporán pislog, lapos kézmozdulataival ügyesen kíséri mondandóját. Jól felépítették, kicsinosították, mint a panoptikumi viaszbaba-hírességeket és tényleg nagyon életszagúra sikeredett. Olyan alulról jövő keménypápaisra. Alapos a píár-gárda munkája, na. Egy dolgot azonban kihagytak. Hiteltelen, ugyanis nincsen szíve. Hazudik szegény. Muszáj nekije, mert ha kiderül, hogy az egész lénye csak egy művileg létrehozott reklámfigura valóságtartalmával bír – elveszíti rajongóit. Hasonlíthatna a mesebeli Bádogemberre is, ám azt – mint tudjuk – módfelett bántotta szívtelensége, viszont a Ferit ez egyáltalán nem aggasztja. És az Istenadta nép elhiszi ezt a viaszfigura -szemfényvesztést, mint ahogy elhitték ama másik, vörös téri viaszbabának a hazugságait is. Pedig lehetne emberibb is ez a Feri.
Sok a közös vonás kettőnkben.
Bár egy évtizeddel idősebb tőlem, mindketten szemüvegesek vagyunk. Az övé márkásabb lehet ugyan, de lila zakóm nekem is volt a kilencvenes évek elején, igaz nemigen használhattam, mert akkortájt éppen a horvátországi frontszolgálat elől bujkáltam és egy fél telet húztam ki a Margit-sziget cserjésében, meg a széna-téri padokon. Külföldiként nem mehettem hajléktalanszállóra, maradt a hálózsákos megoldás, így legalább a Feri mellett én is hangsúlyozhatom, hogy szociálisan érzékeny vagyok, különös tekintettel a csövesek valós problémáira. Feri keményen dolgozott, miként én is a félbehagyott egyetemi flepnimmel, mint raktárkezelő segédmunkás. Olcsó kannásbortól és Kőbányaitól vidám melósok fogadtak maguk közé, akiktől rossz szót soha nem kaptam, az Úr áldja meg őket jóságukért!
Aztán, egy évre rá, amikor már azt hittük, hogy elült a vész, hazajöttem. Huszonévesen számoltam a dinárokon szaporodó nullákat, és fiatal pályakezdőként azon töprengtem, hogy a mai pénzben számolt kb. ezer forint értékű havi fizetésből hány évszázad múlva tudok egzisztenciát teremteni? Ekkor lettem milliárdos, ahogy a Feri is... Engem az infláció tett azzá, őt egynéhány ügyes tranzakciója. Nősültem én is, igaz csak egyszer, de a feleségeink pedagógusok, persze az enyémnek nem számított a színkitűnő pesti diplomája, azt további tíz vizsga árán ismerték el. Belgrádban, szerbül, mert a kölcsönös diplomahonosítás lehetősége egy évtizednyi szomszédolás árán sem jöhetett össze. Aki egykoron heti két órával tanulta az oroszt, annak van némi fogalma arról, mit jelenthet idegen nyelven szakvizsgázgatni. Amikorra a Ferit nagy nemzetközi cégek ajánlatai bombázták, addigra minket is egy NATO nevű nyugati konzorcium szórt hónapokig kazettás-, urán- meg grafitbombákkal. A feleségem félidős állapotos volt, elsőszülöttünk ilyetén igazi háborús baba, szeptember 11-én látta meg a napvilágot, ám esküszöm, nem tudtuk mi készül a második szülinapjára.
Az ezredfordulót is a Ferihez hasonlóan ünnepeltem, az ő perspektívái a csillagos égig mutattak, ahogyan mi is a fényes csillagokat bámultuk esténként, lévén, hogy éppen áramkorlátozásos időszak köszöntött reánk.
Manapság is hasonlóképpen cselekszünk. Mindketten merünk azok lenni, amik vagyunk. Feri hazudozó baloldali, én meg délvidéki magyar vagyok. Nem mellékes körülmény viszont, hogy a Feri mostanában rólam hazudozott, velem meg a családommal riogatta az anyaországi honfitársait. Meg is lett az eredménye. Csak annak örülök, hogy a lányok még olyan kicsik, hogy nem értik és nem érzik azt a fájdalmat, amit a Ferihez hasonszőrűek okoztak nekünk. Miután heteken keresztül porig alázták, és vérig sértegették a héthatár magyarjait, álságos orcával döfték vékonyunkba a népszavazás pengehideg végeredményét.
Ha valaki netán sajnálni szeretne, kérem, ne tegye. Van nekünk is hazánk, hiszen már két helyről is kiutáltak bennünket. Rejtő megírta volt a megoldást: miképpen Senki Alfonzot, úgy talán a vajdasági magyarságot is közigazgatásilag a Holdra kéne távolítani. Mert valljuk meg (bátran!), macerás dolog ezt a háromszázezres, egyre fogyatkozó szegény déli rokonságot megérteni, pláne úgy, hogy anyagiakat nem, csak jelképes gesztusokat várnának el tőlünk. Maradjanak ott ahol vannak, majd vetünk nekik egy-két millát, jól összeugrasztjuk a helyi korrupt vezetőket a koncon és kipipálhatjuk a délvidéki „problémát”.
Megható volt, ahogy a minap echte szerb ismerősöm az együttérzéséről biztosított.
Néma kézfogásában meg a tekintetében több jóságot véltem fölfedezni, mint a szemforgató magyar kormánypárti politikumban.
Egyet ígérhetek. Neveltetésemből kifolyólag ezután sem fogom utálni az ellenünk fordulókat. Majd sajnálom őket, a kiüresedett szívüket, és majd szánni fogom elszegényedett NEMes lelküket.
Arról pediglen tovább álmodozok, hogy egyszer talán engem is állatszámba vesznek, hogy a veszélyeztetett fajok listájára mi is fölkerülünk, hogy lesz egy csendes rezervátumunk, ahogy a kihalófélben lévő állatoknak dukál. Jelenleg passzus nélküli vadászgörényhez hasonlítok, mert a Feri érveléséből adódóan csak zsákmányszerzés céljából mennék Magyarországra. Meghagyom őt ebbéli hitében.
Mondtam már, sok a közös bennünk.
De ha én vadász vagyok, ő milyen görény lehet?!

A csönd városának hangjai - Dobó Tihamér emlékének


Pósa Károly
A Csönd Városának hangjai
-mese-

Élt egyszer – nem is túl régen – a Puszta és a Folyó közé ékelődött városban egy festőművész. Szakálla volt kenderkóc, széles karimájú kalapjával pedig a habos felhőket suhintotta jókedvében.
Szerelmese volt a tájnak. Ha a szőke folyó hömpölyét festette, maszatos pemzlijének bársonykék színében benne volt a játékos harcsák toccsanása, az ümmögő békakórus, a parti fűzek susogása, nyárfák sóhaja, és a magányos kőris ágának száraz roppanása is.
Úgy húzta ecsetjét, lassú, méltóságteljes mozdulattal, hogy a szétfolyó színek a bámuló emberek elé varázsolták a múltjukat, a gyermekkorukat, a régen elfeledett emlékeiket.
A sárga szín az aranyló búzatáblában suhogó kaszáról szólt, az ájult meleg nyári napokról, a tücskök ezreinek zsizsegő muzsikájáról.
Ha zöldbe mártotta ecsetjét elénk tárult a május, a burukkoló szerelmes gerlepár, a szorgosan döngicsélő méhek, és a csivitelő fecskemadár szédítő ívű röpte. Gyakran megesett, hogy éreztük az éjjelente fakadó virágok bódító illatát is.
Amikor a barnát kente, cikázó-gyors mozdulatokkal, hallani véltük a járási szekerek kerekeinek zörgő nyikorgását és fölsejett előttünk egy halk szavú parasztember képe, akinek arcán, akár a szikes föld repedései, az idő barázdákat szántott.
A Nagy Festő – bár nem kedvelte – időnként vörös színt is használt. Cudar szín a piros. Tud jó és rossz, szelíd és komisz-gonosz is lenni. Ha a kifeszített vásznon a hajnalpír bíborát láttatta, a pirkadatkor kukorékoló kakasok harsány hangján szólt. Ha pedig az alkonyat árnyaival vegyült, akkor a napnyugtakor esti misére konduló nagyharangot hallottuk. A szelíd vörös egyet jelentett a kipirult arcú gyereksereg kacagásával.
Ám a vad vörösben ott ágaskodott az erőszak, a fagyos hóra csorgó vér, ami a sivalkodó disznó utolsó evilági üzenete volt. A sínek között lévő pipacstengerben a hosszú füttyel érkező mozdony fújtatása, sistergő zakatolása is a vérvörös festéket kívánta.
A művész addig festette szeretett városát, míg egy napon önmagát is belefestette egy soha el nem készülő képbe. Akkor örökre eltűnt a kanizsaiak szeme elől.
De ha nyitott szemmel és füllel járunk, bizonyosak lehetünk benne, hogy most is itt van velünk és velünk is fog maradni, az idők végezetéig.

A kutya harapása
A megigazult Noel Mosh’dul titkos receptkönyve

IX.

A kutya harapása- Hosszú és többnyire fordulatokban bővelkedő életutam során megtanultam, és az óta teljes szívemből, igaz meggyőződéssel vallom, hogy minden létében teljes embernek volt, vagy van legalább egy kutyája.

Kinek ilyen, kinek olyan.

A bükkfalelkű halandók gyakorta egy életen át sem vesznek tudomást házőrző kutyájuk meglétéről. Egyik oktondi balga ember sem szívesen emlékezik nap-mint nap arra, hogy kötelességei akadhatnak négylábú társával szemben. Képtelenség is lenne ilyesmit elvárni tőlük, hiszen éppen ezért lélektelenek. A saját szükségleteiknek a rabjai. Kutyáik általában hordókban, tákolt odúkban laknak, rövid, már régóta föltekeredett rozsdás láncon, vagy bolyhozó kenderkötélen tartják őket, a szagos virágokkal tarkálló első udvartól, a házuktól és főként a hálóágyuktól jó messze, leghátul, eldugottan, a portájuk legtávolabbi csücskében, megkötözve tudják őket biztonságos távolságban, alig-alig gondot viselve reájuk. A semmi haszon fejében, reményvesztetten és teljes rejtettségben élnek a szerencsétlen dögök. Ezeknek a jószágoknak egyetlen földi dolguk a gazda részéről leplezetlenül várt gyors pusztulásuk, ami igen hamar be is következik, mert kevés gondot viselnek rájuk, vizük-ennivalójuk hébe-hóba ha akad, és a férgek tömege apasztja testsúlyukat, míg egy napon belepusztulnak a gazda közömbösségébe.
Ritka az a bolhás, kiálló bordájú eb, aki sanyarú élete során legalább egyszer, elégtételként megharaphatja buta és önző gazdáját. Ha mégis sikerül neki, azonnal agyonverik.
De ez már a vedlő szőrű, mostoha sorsú kutyát nem érdekli. Pedig a marása örökre nyomot hagy a lélektelen emberen. Nem ritka, sőt mostanság egyre gyakoribb eset, hogy az ilyen harapás hege elfertőződik, egy idő után gennyezni kezd és pokolvaras fekélyként más betegségek gócává válik. A megmart gazda azután egykettőre leépül, ágynak dől, majd hamarosan kihűl és elsorvad, a bőre és színe pedig olybá válik, mintha a fölözött tej hajnali hidegébe áztatták volna.

De a nagy többség megússza harapás nélkül. Tán példát sem tudok rá mondani, hogy a házőrzőjük elvesztése után ezeknek a parlagi embereknek valaha is lett volna újabb kutyájuk. Egész egyszerűen nem tartanak igényt ilyesmire.
A háborítatlan életüket élik figyelmező ugatás nélkül, napközben nem motoszkál senki a tűzhelyük körül, csönd honol az ebédlőasztaluk alatt és az éjszakáik, zavaró neszezés híján az álom nélküli szuszogó jólét jegyében telnek.
És múlnak.
Közben naponta többször is megesik, ha a hasukat, vagy asszonyaik zsírpárnás redőit lapogatják, hogy önelégülten a kézmosó lavórba is belepislantak, mert az olcsó zsírból, bűzlő fodorhájból főzött szappantól zavaros vízben visszatekint reájuk homályos képük. Aztán meg olyasmiket mondanak a nap különböző óráiban, teljesen váratlanul, hogy „ettől hízik a légy”. Meg „ahol jól lakom, az a hazám.”

De mint általában itt a Földön mindennek, így a pallérozatlan embereknek, együgyű bitang népségnek is létezik ellentéte.
Most az alábbiakban, róluk hallhatsz.
Az igazán nagyszívűeknek, a szentség forrásában fürösztötteknek, a tömjénfüstben élőknek, a tanítóknak, a gondolkodóbb, erényeire büszkébb kaszthoz tartozóknak rend szerint több kutyájuk is akad. Némelykor egész kutyafalka csahol a portájukon.

Nálam is voltak, számukat sem tudom mennyi?

Szelídebb és vadabb egyaránt elő fordult a hátsó udvaromban, csak úgy, ahogy az erezett márvány vízköpőknél, az arborétum virágágyásaiban, a tompa fényű, feketén csillogó bazaltkockás ülőfülkékben, vagy a nadálytő érdes leveleivel behintett fürdőkádam párkányán. Soha nem tudtam szabadulni tőlük.
A nap minden szakában a sarkamban lihegtek, éreztem rossz szagú leheletüket. A délkeleti habubbal érkező monszun idején a ragacsosra ázott bundájukat rám rázták. Hiába menekültem tőlük, kiszagolták merre bújok, hová húzódok egy kis nyugalmat remélve.
Követték minden lépésemet. Gyakran föl is botlottam bennük, könyökömet-térdemet zúzva átbuktam rajtuk. Néhanapján, amikor már türelmemet veszítve egyik-másik vékonyába rúgtam, sivalkodtak a fájdalomtól és később szétmarcangolták a kedvenc puha gyékényből varrott papucsomat. Mindig a legtöbbet, a legjobbat kellet adnom nekik. Olykor konccal próbáltam etetni őket, vetettem elébük mócsingot, rágcsálnivaló vastag lábszárcsontokat, száraz, maradékban penészedő lepénykenyeret, döglovak koponyáit, amire földühödött csaholásuk, valóságos lázadás, pokoli kutyakórus volt a válasz, hogy belesajdult a fejem.
A silány kosztot meg se nézték. Félreérthetetlenül a tudtomra adták, hogy nem tudom olcsón megúszni őket.
Próbálkoztam esetlegesen ínycsiklandó sültekkel elnyerni a bizalmukat, de számításom nem vált be. Bár mindent fölfaltak, irányomba nem szelídültek. Megvesztegethetetlenek voltak. És ha nem tévedek, halálunkig azok is maradnak.
Mert a lábunkhoz kuporodottan figyelnek bennünket, és tekintetükben lappang valami igéző szomorúság, egyfajta megértés, szánakozó részvét, amivel szavak nélkül is értésünkre adják, hogy már régen tudnak rólunk mindent, hogy a kezdetektől fogva átlátnak rajtunk és sajnálnak, végtelenül sajnálnak bennünket, esendő embereket.

Halandó nem tud eligazodni kedélyükön. Van hogy a farkukat csóválva vigyázzák szelíden legombolyodó álmunk fonalát, és van amikor nyákosan csöpögő hajnalokon bennünket is megmorognak. Főleg kedvetlen téli reggeleken, ha már a dér fehérje vastagon fogja be kertünk gyöpét.
Kiismerhetetlen, követelődző, nyakunkon élősködő minden portánkon élő, hozzánk csapódó kutya. Az egyik pillanatban még a hold kinyalt tányér képét üvöltik, és párát fúj orrlyukuk, hogy aztán egy percre rá meghunyászkodva nyalják kezünket. Nincs az a keményre tömött pihepárna, fülbe használatos éjjeli pamutgyutacs, állig lehúzott hálósipka, amin ne szűrődne át vészterhes vonyíkolásuk, a föl-fölköhögő vakogásuk kartácsa.
Ha kedvesünknek tesszük a szépet, annak ölébe ugranak, vagy földöntik az alacsony asztalkára rakott, módfelett drága, Katáj valamelyik kikötőjéből származó porcelán teáscsészéket. És a hamis pátosztól tulcsorgó szerelmes költeményeink rebegésekor, az áhitat pillanatában ordenáré módon oldalba vizelnek bennünket. Ilyenkor még a behódolás előtt álló asszonyoknak is a csömör ülepedik ki finoman munkált arcukra és undorral elegy szégyenérzet vesz erőt széptevőn és szeretőn egyaránt. Vérmes reményekkel kecsegtető légyottjaim tucatja dőlt dugába imígyen.

Tartsd számon a kutyáidat, mert a fajtájuk, alakjuk, színük és ugatásuk jócskán eltérő, ezért a harapásuk sem egyforma kínnal jár.

A legkisebbek, a rókáktól származóak a legalamuszibbak. Játékosságuk csupán szemérmetlen álca, ami eltörpül gyilkos természetük mellett. Egyszer az is előfordult, hogy éjjeli szendergésemből éles fogak fájdalmas marása ébresztett. A baldachin viola színű selymébe csavartam remegő, vértől csöpögő kezemet, majd hajnalig virrasztottam, az előttem lihegő csimbókos szörnyeteg moccanatlan társaságában. A dióbarna szeme csillogását néztem sokáig, amiben szikráját sem véltem fölfedezni a sokat emlegetett hűségnek, szelídségnek, odaadásnak és akkor, ott egyszerre megértettem, hogy örökre elhagyott a nő, akit szerettem.
Egyszer pedig – míg aludtam, terhektől sújtottan - az egyik, talán a valaha volt legszőrösebb kis bestia az arcomra telepedett, hogy fuldokolva, elkékülve, levegő után kapkodva riadtam föl, alig elkerülve vesztemet. Figyelj oda barátom, hátat sem szabad fordítani nekik, mert a védtelen sarkunkba marnak, akárhová lépjünk.

A sakálok vérvonalát magukban hordozó középmagas kutyák a szurokfekete éj sötétjében is fölismerszenek átható, csípős szagukról. Csapatban veszélyesek, mert lételemük a közös vadászat, a harc a vélt erősebbel, vagyis veled. Kivívott diadalukat borzalmas vihogó hangon ünneplik. Azt mondják, olyankor meghal valamelyik ismerősünk. Napszállat után, a farkasvakság idején, a megrokkant vályogfalak mentén nyughatatlan falkáik portyára indulnak, és míg magad alá húzott lábakkal a takaród alól lesekedel kifelé, a hideg verítékedtől lucskossá lesz muszlin köntösöd, és pirkadatig hálófülkéd sarkában kénessárgán villog feléd gonosz tekintetük. Kialvatlanul, áldás nélkül ébred rád a reggel, amikorra eltűnnek nyomtalanul, és egyedül a szobád csücskeiben még füstszerűen gomolygó sőtét bűz fog emlékeztetni a démoni éjszakádra. Hazudhatsz másoknak, netán megcsalod magadat is, amikor eltagadod őket. Ha így viszonyulsz hozzájuk, gyakori vendégeid lesznek éjjeleiden, minden sötét titkodért hétszeresen fogsz bűnhődni miattuk.

Ám a legnagyobb bajt azok a kutyáid okozzák neked, amelyeknek ereiben a farkasok szilaj vére csorog. Kisérőjük a baljós csönd. Hitehagyott perceidben számíthatsz rájuk, amikor úgy érzed, hogy egyedül maradtál, amikor követnéd az Istenedet, de lábnyomát tévesztetted, amikor a magadra hagyatottságodat úgy vonszolod, keservtől tulcsordult szívvel, mint nyomtató ökör a nehéz igát. A farkasból lett kutyád már les rád, kushad a közeledben, szügye nekifeszül, míg téged figyel. Mellső lábán a karmok úgy merednek görbén előre, mint damasztpengék valamelyik tyrrosi hárem bejáratánál. Aztán egyszer csak nekifeszül, ugrik, teste szeli át a levegőt, és amikor acelos állkapca a tarkódhoz ér, a gyakorlott hóhér biztonságával ragad torkon, védekezni sem lesz időd. Akkor már hiába könyörögnél, vernéd a melled, esküdöznél az Égiekre, ígérnéd, hogy többé ezt soha nem teszed, hogy még egy esélyt adsz a bizonyosságnak, a szenvedélynek és a megtisztulásnak...
A farkasfogak nyakadba meg a tarkódba vájnak, és hörgő hangod lesz az utolsó, amit evilági értelmed még rögzít, majd belebuksz abba a milliónyi sorstársad által rettenettel megtapasztalt bíborban örvénylő lángtenger közepébe, annak is az izzó fehérségébe, az origóba, a nemlét kihegyezett végébe, és tűfejnyi ponttá zsugorodik számodra a mindenség. Onnét csak keveseknek adatik meg a visszaút.

- Mester, a Te nyakadon is mélyen vájt hegeket vélek látni. Nem-e egy farkaskutya fogsora szántotta azokat a borozdákat is?

- De igen, fiatal barátom. Nagyon ritkán a vérfarkas is elvéti áldozatát. Így menekültem én meg, egy fiatal szuka által.

A férje sohasem tudta meg.
Miriamnak hívták.

Kis magyar paródia

Újraírattatott a Pál-utcai fiúk története!Alcím: Ami a Molnár-féle vátozatból kimaradt, 12o év múlva:Jó egy évszázada annak, hogy lezajlott a magyar töténelem legádázabb, de
vértelen csatája: A Pál-utcai grundért folytatott küzdelem.
Azóta sok víz lefolyt a Dunán és minden megváltozott.

Vegyük górcső alá a 2009. esztendő ide vonatkozó történéseit.

A gittegylet felbomlott, a régi tagság átállt a vörösingesekhez.
Anyja, a megözvegyült Ibolya kegyelmesasszony sugallatára először Geréb, a jellemhibás csatlakozott a füvészkerti galerihez, ezért őt Áts Feri alvezéri ranggal jutalmazta. Példáján fölbátorodva a magát mindig ügyesen pozícionáló – egyébként galamblelkű, a szabadságra (!) sokat adó -- Weisz is az erősebb fiúk csapatába igazolt. Ő lett a vörösingesek beszerzője. Pályáztatás nélkül csak rajta keresztül lehet beszállítani nekik, amolyan botcsinálta kereskedelmi-miniszterr-féleséggé avanzsált... Hamarosan a grund védőinek zöme a korábban rivális bandába kérte fölvételét. Új barátaik között jól érzik magukat, árulásukért mindnyájan fontos posztot kaptak.

A gigerli, mindig elegáns Csele, aki az iskolába is csak lapokat hordott, mostanára sajtóbirodalmát igazgatja, a cickányvigyorú Áts Ferivel készült ölelgetős fényképe az irodája falát díszíti, és a kormány munkájáról meleg hangú cikkeket írat, a napi- és hetilapjainál dolgozó prostituálódott újságírókkal.
Kolnaynak teljesült az álma!
Sótalanság címmel grandiózus költségvetésű filmet forgathatott. A fanyalgó kritika szerint meglehetősen szerény színvonalúra sikeredettet...
Richter szép sikerrel tőzsdézik!
A részvényei értéke folyamatosan növekszik. Ezek osztalékából egy bizonyos sápot lead az idősebbik Pásztor fiúnak, aki egy nagy magánbank igazgatóbizottságának az elnöki székében terpeszkedik. A másik Pásztor pedig az APEH élére került, bizonyos számlák ürügyén sűrűn nyaggatják szegény Nemecsek szabót és általában a Rákos utca kisjövedelmű iparosait. Ismét dívik az einstand, csak most adóellenőrzés a neve.
A befolyt összegből az alamuszi Leszik is részesedik. Neki priusza van, mert a grund farakásainak kiárusításakor és a gőzfűrész-telep magánosításakor Áts Feri helyett elvitte a balhét. Tartotta a száját, semmit el nem köpött, ezért mindvégig háziőrizetben tartották. Itt töltötte le másfél éves előzetes letartóztatását, míg a vörösingesek (fehérgalléros cimboráik közreműködésével) szabadlábra nem helyezték.
Most, úgy hírlik - megint brókerirodát nyit...
A nagyhangú és hirtelenharagú Barabás – beszédhibájának dacára - az egyik kereskedelmi televízió agyonsztárolt riportere lett, amolyan igazi megmondóember, aki előszeretettel kritizálja a régi Pál-utcai fiúk elveit, a hazaszeretetüket, hecceli a magyarságukat, fölvállalókat, az egyházat, a papokat gyalázza és a grundot elfoglaló füvészkerti vörös banda tettét következetesen fölszabadulásnak, nevezi...

Mert a grundot mostanában a vörösingesek bitorolják, vezérük továbbra is Áts Feri.
Janó, a tót csak neki engedelmeskedik. Nyelvtörvénye is van rá…
Rendszeresen üldözi a régi Pál-utcaiakat, verést, újabban meg bombát is ígér nekik, ha a körülhatárolt terület tájékán meglátja őket. Egyébként a grundot körülölelő palánkot két éve, december első hetében, valamikor ötödikére virradóan szögesdróttal is megerősítették, abbéli megfontolásból, hogy a sóvárgó kintrekedtek nehogy megpróbáljanak beosonni.
Ezt a bársonyos orgánumú, de hülye Szebenics javasolta, aki a vörösingesek nemzetpolitikai szakértőjeként sűrűn-sűrűn utazgat egzotikus távol-keleti utakra...
A nyomoronclábú Wendauerre semmifajta felelős posztot nem mertek rábízni, a legkisebb rosszat választva végül is kinevezték a szegedi színház igazgatójának.


És Boka?
Mi van Boka Jánossal?

Néha találkozik a falusi birtokán gazdálkodó utolsó hű baráttal, a sivító füttyéről híres Csónakossal.
Sokan suttogják, hogy már régóta konspirálnak, hogy a vidéki kisvárosok sihedereiből, busafejű falusi suttyókból, elcsapott diákokból, lenézett markos ifjakból, kisemmizett szegénylegényekből és más, nyakas-inas parasztfiúkból újraszervezik a Pál-utcai fiúk csapatát.
Hogy egyszer - talán nem is oly’ sokára - visszahódítják majd a grundot, és akkor, azon a grundon, az Istenáldotta drága grundon, ismét piros-zöld lobogókat fog lengetni a szél!
Fura lett ez a világ, hadarva mondják imáikat a bölcseknek hittek is, vasvödörrel sem lehet visszamerni múltunkat a mába.

Ám a Pál-utcai fiúk legendája tovább él.

Mert hallani innen-onnan, most már egyre többen tudják, hogy néhanapján, alkonyattájt Boka és Csónakos kilátogatnak a temetőbe, Nemecsek Ernő sírhantjához.
Ilyenkor már várja őket Rácz tanár úr és egy kiálló bordájú vén kutya, a közlegény Hektor. Állnak ott egy darabig, kivárják a napenyészet végét, emlékeznek a régi szép időkre. Aztán Boka és Csónakos egy halk alá’szolgájával elköszönnek egykori tanítójuktól, és hazafelé veszik az irányt.

Rácz tanár úr ezen alkalmakkor soha nem mond semmit, a köszönést is csak egy biccentéssel viszonozza.

És ha a fiúk alakját elnyelte az est homálya, a tanár úr lopva körülnéz, utána a szájába nyúl, és kiveszi onnét a gondosan megrágott gittet.
Őzbőr-kesztyűs kezével gombóccá gyúrja azt, és egy sóhajjal a kabátja zsebébe süllyeszti.

Aztán pedig botjára támaszkodva, Hektor, a vedlett bordájú közlegény-kutya kíséretében elindul lassan, valamerre.

18+ !!!!


-->
Aki prűd az ne olvassa.
Szerintem fontos és az életnek nélkülözhetetlen kelléke a pajzánság.
A költő művésznéven írt. Egyébként a budapesti Nemzeti Múzeumban áll a szobra.
Annak volt a legsikeresebb igazgatója.
Utána lehet nézni.
Löwwy Árpád
Magyar ethnographia
( 1909)

Házat épít és rombol
S krumplit eszik a tót,
Habár fekve baszik,
Ember soha se’ vót.
Kockást hord az angol
Bagózik, s nem pipál,
Még mikor baszik is
Baedeckerből citál.
A jókedvű francia
Fecseg nappal, éjjel,
S a farka szikráit
Szórja szerteszéjjel.
Tenger ellen épít
A hollandi falat,
Röptiben bassza meg
A besózott halat.
Tudós faj a német,
Gambrinusnak hála:
Még az is, ha baszik
Theória nála.
Svéd gyufa a maga
Skatulyáján lobban,
Ámde a svéd fasz is
Másutt baszik jobban.
Svájcnak bliktri a
Sok hosszú alagút,
Lányba szereti a
Jó széles valagút.
Alattomos talján
Elrejtett tőrrel jár,
Közel ne kerülj, mert
Könnyen megbuzerál.
A kevély hidalgó
Díszruhának örül,
Ékes spanyolgallért
Hord a fasza körül.
A ravasz új-görög
Nem tisztel ethikát,
Ha tyúksegget baszik
Az neki delikát.
Magyar zsíron él a
Drágalátos horvát,
S minden kutyaszarba
Beüti az orrát.
Persák ura a sah,
Szent könyvük a Korán,
A leányt – rend szerint
Kifurják már korán.
Tetoválja magát
S tolldíszt hord a sziú,
De leginkább mégis
A faszára hiú.
Három világrészben
John Bull a legnagyobb úr,
Hanem azért mégis
Picsán rúgta – a búr.
Zsidó rőfje kurta,
Ha portékát szállít,
Még a faszával is
Megcsalja a Szálit.
Datolyával él és
Tevén jár az arab,
Az ő faszából is
Hiányzik egy darab.
Hogy lucskos valagát
A hidegtől óvja,
Nadrágjába szarik
Grönlandnak lakója.
Gatyát ünnepnap sem
Hord néger és kafir,
Ha kiszarja magát
Nem kell annak papír.
Hallgatagon ül az
Elmerengő hindu,
De a picsaszagra
Már ő is megindú’.
Rizst eszik a copfos
Polgártárs Kínába,
Ha bambusszal verik
Tust szarik kínjába.
Turbánt hord a török,
Csak a kávét issza:
Százhúsz feleségét
Bassza össze-vissza.
Magyarral rokon nép
Finn, cseremisz, osztják,
A snapper pinákat
Ott sem ingyen osztják.
Bort iszik a magyar, nem pediglen vizet,
Lányoknak, menyecskéknek jó szívvel megfizet.
Ha megharagszik, nem kell pina ennek,
Bassza Krisztusát az Atyaúristennek.

Mérges kesernyés írás


-->
Tavaly előtt íródott.
Most is aktuális.
Sajnos.
Hét év Tibetben, vagyis a Délvidéken
Korán kelő vagyok, fél hat előtt végzek a hátsó udvarban. Etetni kell a jószágokat, rá- köszönni a lovakra, kecskére, kutyára-macskára. Hat előtt kész a reggeli törökös kávé, egy szerb barátom ajándéka az egyszemélyes sárgaréz kávéfőző, a nyeles dzsezva, amiben az oszmánhódítás óta ugyanúgy fő a „fekete ténta”, ahogy boldogult Gyurica bácsi mondotta volt.
A feketét szürcsölöm, az istálló mellett halkan szól a Kossuth-rádió, jóleső a korai csönd, csak a bemondó hangja duruzsol, amit az abrakoló kancák mormolása kísér. Ilyenkor tervezhető a nap, helye van a gondolatok rendezésének, már-már idilli a hangulat. Pedig a délvidéki magyar közösség helyzete egyáltalán nem mondható rózsásnak. Idestova húsz éve folyamatos szorításban vagyunk. Kezdődött Jugoszlávia szétesésével, a háborúk láncolatával, behívókkal, itthonról elmenekülő véreinkkel, nyakunkba települő menekültekkel, embargóval, hiperinflációval, vérbe fojtott demonstrációkkal, politikai gyilkosságokkal, hogy a bombázások legyenek a hab a keserű tortán.
Egy év múlva valami történt az itteni emberekkel.
Betelt a pohár.
Esténként kivonultunk az utcára, sípokkal, kereprőkkel a szocialista-nacionalista rezsim azonnali távozását követeltük. A Tisza-mente magyarlakta kisvárosaiban heteken körösztül több ezer ember tüntetett. Pedig előfordult, hogy rezsimhű pártkatona gépkocsijával a tömegbe hajtott, naponta voltunk lefasisztázva az állami televízió jóvoltából, Belgrádból vezérelt gyárigazgatók munkahelyi felmondásokkal terrorizálták a dolgozókat, hogy a hatalom szolgalelkű rendőrségének fenyegető viselkedéséről ne is szóljak. Géppisztolyos verőlegények grasszáltak az utcákon, és a diktátor utolsó tévébeszédében a márványkandalló előtt - szélütötten dülöngélve - burkoltan ellenünk, a vajdasági magyarság ellen uszította a többségi nemzetet. Aki látta a többször ismételt elnöki szózatot és érti a szerb nyelvet az a demagógia, a félelem és a sarokba szorított patkány vak dühének furcsa, hátborzongató egyvelegét tapasztalhatta. Az egyébként jámbor délvidéki magyarság nem hagyta megfélemlíteni magát. Minden nap sötétedéskor családok, párok indultak a városközpontokba, sípjaikkal, rozsdás fazékfödőkkel. És senki nem rettegett, az arcokon boldogság, büszkeség honolt. Ma már tudom, hogy ezt a különös állapotot a közösség ereje gerjesztette. Ilyen érzés lehetett megélni ’56-ot, a prágai ’68-at, vagy a ’80-as években részt venni egy vasárnapi misén, valamelyik lengyelországi templomban. Ebben a könnyáztatta térségben ritkán érint meg bennünket a történelem szele. Akkor angyalszárnyak suhogtak fölöttünk.
Milosević 2000. október 5-én megbukott.
Hét év telt el az óta. A lelkesedésünk lelohadt. A reánk köszönő évek elapasztották a szép új jövőbe vetett reményeinket. Manapság a bácskai-bánáti magyar ember a napi betevő falatért harcol. Próbál emberhez méltó életet élni, gyermekeit taníttatni. Ha netán munkahelye van, ahol éhbérért dolgoztatják vadkapitalista gazdái, mellette maszekot vállal és a legkeményebb munkától sem riad vissza. Majdhogynem minden ugyanúgy van, mint annak előtte az „átkosban” volt. Majdnem minden.
Hét év számvetéséhez és a keserűségünk fokozásához az is hozzájárul, hogy Magyarország végképp kihátrálni látszik mögülünk. A nemzetpolitika fájó hiányát szó szerint a bőrünkön tapasztaljuk. Aki azt hiszi, hogy a „magyarverés”, mint jelenség megszűnt egy dilettáns külpolitikus-asszony, ejnye-bejnézése után, annak azt tanácsolom, hogy egy hétvégi kiruccanás erejéig ugorjon le bulizni baráti társaságával, mondjuk Bácsfeketehegyre, Szilágyira vagy éppen a jó nevű bánáti Magyarcsernyére, könnyen megeshet, hogy némi eufémizmussal éljek - ambivalens élményekkel - fog hazamenni. Mazochista az a külpolitika, amelyik tűri, hogy egy mondvacsinált szomszédos bolhaállam tüdejének minden mérgét Magyarországra köhögheti. Sokat tudnának mesélni felvidéki véreink, ahogy a keleti végeken túlra szakadt székelyek, partiumi magyarok is.
Míg a budapesti külpolitika zilált frizurás nagyasszonya arról óbégat, hogy amerikai beutazáskor – horribile dictu - vízumköteles a ceglédi Józsi bácsi, addig mi – vajdasági magyarok – a rezervátumi indiánok közönyével nyugtázzuk, hogy a vérnacionalista szerb Kostunica úri gesztussal fölajánlja nekünk a kettős állampolgárság lehetőségét, miközben „anyaországunk” politikuma hátunkon vágja a pecsenyéje sütögetéséhez való aprófát.ú
Európai törvényekre hivatkoznak, pedig megvesztegethetőbbek egy Costa-ricai vámosnál.
Mellébeszélnek.
A bizalmunkat már eljátszották, most a gyerekeink jövőjét teszik tönkre. Január első napján leeresztik a vasfüggönyt. Kérdezzék meg a vajdasági, kárpátaljai magyarokat, milyen lesz a pukkanó pezsgők íze? Nem vihetem a családot Mórahalomra az élményfürdőbe, marad helyette az iszapos Tisza-part.
Nem mehetek a szegedi szabadtéri előadásokra, megnézhetem tévén, ha gusztusom támad hozzá, akár a Fásy-mulatót is.
A könyvesboltok friss, papírszagú kötetei között nem válogathatok, majd turkálok a vásári ócskások penészes-avítt könyvkupacaiban.
Cseh Tamást, vagy Kátai Zolit sem muszáj koncerten hallgatnom-látnom, van néhány lemezem, kazettám, már hozzáedződtem a nincshez, üvegen körösztül nyalva is élvezem a mézet.
Kihagyom Pécs belvárosának látványát, a kora-keresztény sírok helyett a lányaimnak majd megmutogatom ükanyjuk-apjuk fejfájait. Messzire sem kell utaznunk, papucsban átsétálunk a sarkon túli ó-temetőbe. Ezt csinálja utánam valaki Pesten! A badacsonyi borok helyett fanyar homokit, a jóféle soproni sörök helyett meg apatinit fogok inni. Ha már nekünk nem nyílik ki a gödöllői kastély kovácsoltvas-kapuja, elzarándokolunk a romjaiban is fenséges aracsi pusztatemplomhoz, amelynek gótikus boltívei nyolc évszázada mindenkit befogadnak. Ha a kaposvári, veszprémi, debreceni barátok társasága nagyon hiányzik, megengedhetjük magunknak, hogy kéthavonta néhány perc erejéig telefonon elviccelődjünk.
Ma reggel, a Kossuthon, valamivel fél hét előtt, a brüsszeli munkatárs jelenti a tisztelt rádiózóknak, hogy a schengeni határátlépés problematikája immáron megoldódott.
Hurrá!
Még a horvátok is utazgathatnak, igaz nekik kitaláltak egy üres kartont, ahova elvileg pecsételni lehetne. De – mint Keleti Miklós fogalmazott – ez csak amolyan formaság, a kutya sem törődik vele. Vegyes érzelmekkel kavargatom a kávét. Már nem esik olyan jól az íze. A következő tudósítás a chikagoi magyar konzulátus megnyitásáról ad hírt.
Halleluja! Az amerikai magyarok és leszármazottaik (!) a közép-nyugat államaiból a jövőben itt igényelhetik a magyar állampolgárságot. Az amerikás magyarságnak az ilyesmit tálcán kínálják. Az emigrációnak az ilyesmi dukál.
Ám akik fölött határokat huzigáltak, magyar iskolába jártak, ekkor-akkor kicsit kivégeztek, vágóhídra tereltek, megaláztak, ellehetetlenítettek, de akik ennek ellenére még mindig magyarként nevelik gyermekeiket, unokáikat több mint 80 éve, nos - nekik ilyesmi nem jár.
Ekkor borult föl az alsókonyhában az asztal. Löttyent a kávé, nagy ívben röpült a zacc és a dzsezva, hogy az egész keserű mindenség csészéstől-tálcástól a trágyadomb mellett csörömpölve-toccsanva landoljon.
A hirtelen zajra a Fecske-csikó kidugta kíváncsi lófejét az istállóajtón. Nézett rám fénylő nagy szemekkel. Nem értette, pedig tudhatná, hogy korán reggel két ordenáré pofon állatnak-embernek egyaránt keserves napot jósol.
Pósa Károly, Magyarkanizsa